Ιστορική έκθεσις υπό Ζυγομαλά

Ιστορική Έκθεσις

του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανωλάδος υπό του Διευθυντού του Σχολείου Γεωργίου Ζυγομαλά

(ψηφιοποιημένη έκδοσις εκ του χεριογράφου - εκ του αρχείου της Α/θμιας Εκπαιδεύσεως)

Ιστορική έκθεσις του υπ?εμέ 4/τάξιου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανωλάδας, συνταχθείσα συμφώνως της υπ? αριθ. 33/4/27-1-53 Εγκύκλιου και επιθεωρητού Αμαλιάδος.

Το σχολείον ιδρύθη επισήμως υπό του κράτους το έτος 1926 και ελειτούργησε ως μονοτάξιον εις ιδιωτικόν οίκημα το οποίο επλήρωναν οι κάτοικοι της Νέας Μανωλάδας. Προ της ιδρύσεώς του τα παιδιά επήγαιναν σχολείον εις Βάρδαν και Παλαιά Μανωλάδα. Το έτος 1928 παρεχωρήθη οικόπεδον υπό της προσφυγικής ομάδας «Ανταλαξίμων εκ Κων/πόλεως χωρίου Ντομούζ Ντερέ» , οριστικώς δε παρεχωρήθη το οικόπεδον δια πρωτοκόλλου υπό του συνεταιριστικού κλήρου της ως άνω ομάδας προσφύγων Νέας Μανωλάδας την 21/6//1932, η δε διανομή εγένετο από του τοπογραφικού συνεργείου συμφώνως τω αρθρω του από 17 Μαρτίου 1927 διατάγματος. Το παραχωρηθέν οικόπεδον έχει έκτασιν 3088,26 τ.μ. Τον Μάιον του 192..? ερρίφθησαν τα θεμέλια του σχολείου εις το ως άνω παραχωρηθέν οικόπεδον και το σχολείον παρεδόθη έτοιμον τον Αύγουστον του 1930 εις την σχολικήν Εφορείαν και τον Σεπτέμβριον του ιδίου έτους  ήρχισεν να λειτουργεί κανονικώς.

Το διδακτήριον που εκτίσθη περιλαμβάνει δύο αιθούσας διδασκαλίας και εν γραφείον και εστοίχισεν μαζί με τους βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια) δραχμάς εκατόν εβδομήκοντα έξι χιλιάδες (176.000).

Το έτος 1951 προήχθη εις 5/τάξιον λόγω όμως ελλείψεως αιθουσών και αριθμού μαθητών υπεβιβάσθη το έτος 1953 εις 4/ τάξιον. Το έτος 1950-51 εγένωτο μικροεπισκευαί εις την στέγην και παράθυρα αξίας περίπου 10.000 δραχμών. Έτι βραδύτερον το έτος 1953-54 τα μικρά παιδιά του σχολείου της Εης και ΣΤης τάξεως τη καθοδηγήσει του δασκάλου των κ. Γ. Ζυγομαλά έκαναν μικροδιορθώσεις των παραθύρων και θυρών και προέβησαν εις τον ελαιοχρωματισμόν αυτών.

Τον Αύγουστον του 1954 δια προσωπικής εργασίας ηνοίχθησαν τα θεμέλια και ο αναλαβών το έργον εργολάβος τον Σεπτέμβριον του ίδιου έτους ήρχισεν το ρίψιμον των θεμελίων. Το Σεπτέμβριο τα θεμέλια ήσαν έτοιμα και ευθύς αμέσως ήρχισεν η συγκέντρωσις νέων υλικών. Το έργον γίνεται δι? αυτεπιστασίας της σχολικής Εφορίας. Την 25/4/1955 ήρχισεν να γίνεται η τοιχοποιία. Η επέκταση περιλαμβάνει δύο αιθούσας διδασκαλίας και ενός γραφείου. Η τοιχοποιία ετελείωσεν την 20/6/1955 και εσταμάτησε 0,77 κάτωθεν της σκεπής διότι δεν υπήρχαν χρήματα να ριφθή και το τελευταίον αυτό συνάζ της σκεπής, το οποίον ο μηχανικός της έκτης Νομαρχίας προσέθεσεν την τελευταίαν στιγμήν. Το κράτος μας παρεχώρησεν έως σήμερον 27/6/55 μόνον 20.000 (είκοσι χιλιάδες) δραχμές, τα υπόλοιπα χρήματα και μέρος πέτραςτα προσέφεραν οι κάτοικοι, η κοινότης, ο σχολικός κήπος των παιδιών και το ταμείον του σχολείου.

Έν έτος μετά την ίδρυσιν του σχολείου, ήτοι το 1931 ιδρύθη σχολικός κήπος και περιφράχθη με σίδερα και αγκαθωτόν σύρμα. Εντός αυτού εφυτεύοντο διάφορα λαχανικά. Το έτος όμως 1943 ο σχολικός κήπος κατεστράφη τελείως, προσπάθειες εγένοντο πολλαί περιφράξεως εκ νέου, αλλά αι περισσότεραι απέβησαν άκαρποι και μόλις το έτος 1952 εγένετο νέα περίφραξις δι? ακαθωτού σύρματος και με καλάμια προσωρινώς και ελειτούργησεν μέχρι σήμερον κανονικώς. Ο σχολικός κήπος σήμερον περιλαμβάνει νεοφυτευθέντα δέντρα, ήτοι αμυγδαλιές, γαζίες, αγριελιές κ..λ.π

Σχολική μαθητική βιβλιοθήκη ιδρύθη το 195...? και περιλαμβάνει σήμερον 48 βιβλία.

Επισυνάπτομεν και δύο φωτογραφίας, μία του παλαιού και μία του νέου σχολείου.

                                           Εν Νέα Μανωλάδι της 27 Ιουνίου 19...??

                                                    Ο διευθυντής του σχολείου

Γεώργιος Ζυγομαλάς